ملت ایران: این روزها اغلب واحدهای مسکونی با نرخ هایی به بازار اجاره معرفی می شوند که تعجب برانگیز است.