به گزارش ملت ایران به نقل از نامه، عصر روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۲ افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی در سال جاری را تصویب کردند و در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه در صحن مجلس سرانجام امسال قیمت بنزنی و سایر حامل های انرژی افزایش خواهد یافت.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در این رابطه گفت عملکرد سال گذشته قانون هدفمندی یارانه ها ۴۲ هزار میلیارد بوده که این رقم در سال ۹۲ به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و در سال گذشته ترکیب درآمدها بر این اساس بود که ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها ۱۴ هزار میلیارد تومان هم از بودجه تامین می شد و برای سال ۹۲ نیز پیش بینی شده است که ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از مل افزایش قیمت ها و باقی هم از محل بودجه تامین شود. بر همین اساسدر سال جاری قیمت حامل های انرژی ۳۸ درصد افزایش خواهد یافت.

در شرایطی که افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی در صحن علنی مجلس تصویب شود قیمت بنزین سهمیه ای از ۴۰۰ تومان به ۵۵۰ تومان و از ۷۰۰ تومان به حدود ۹۵۰ تومان افزایش خواهد یافت.

بر همین اساس سیدمسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان این کهقیمت بنزین در نیمه نخست سال ۹۲ تغییر نمی کند، می گوید در ۶ ماه دوم هم به مدیریت دولت بعدی مربوط است.

اما آخرین زمانی که قیمت بنزین افزایش یافت سال ۸۹ و ابتدای اجرای فاز نخست گام هدفمندی بود که قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. همچنین قیمت بنزین آزاد از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

با نگاهی به جدول قیمت بنزین در سال های اخیر خواهیم دید که قیمت بنزین از سال ۸۴ تا کنون ۶.۸۷ برابر شده است.

در جدول زیر چگونگی افزایش قیمت بنزین از سال ۱۳۵۷ تا کنون را مشاهده می کنید:

سال

قیمت هر لیتر بنزین

۱۳۵۷

۱ تومان

۱۳۵۹

۳ تومان

۱۳۶۹

۵ تومان

۱۳۷۴

۱۰ تومان

۱۳۷۶

۱۶ تومان

۱۳۸۰

۳۸ تومان

۱۳۸۴

۸۰ تومان

۱۳۸۶

بنزین سهمیه ای ۱۰۰ تومان و آزاد ۴۰۰ تومان

۱۳۸۹

بنزین سهمیه ای ۴۰۰ تومان و آزاد ۷۰۰ تومان

۱۳۹۰

بنزین سهمیه ای ۴۰۰ تومان و آزاد ۷۰۰ تومان

۱۳۹۱

بنزین سهمیه ای ۴۰۰ تومان و آزاد ۷۰۰ تومان

۱۳۹۲

بنزین سهمیه ای ۵۵۰ تومان و آزاد ۹۵۰ تومان