به گزارش ملت ایران، رحیم ممبینی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ مجلس شورای اسلامی اعتبارات مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با کاهش ۷۰ هزار میلیارد تومانی تصویب شد، اظهار کرد: در لایحه ی بودجه سال ۹۲ درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی را برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها پیشنهاد داده بودیم اما روز گذشته در کمیسیون تلفیق رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.
وی افزود: از درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تولید و هم چنین ۱۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به طرح های عمرانی و هزینه های جاری که عمدتا مربوط به حقوق کارکنان می شد، در نظر گرفته شده بود.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تاکید کرد: با وجود طولانی شدن بحثو ارائه توضیحات در ابعاد مختلف و آثار اقتصادی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و شیوه ی اجرا در نهایت کمیسیون تلفیق مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرد.
ممبینی با بیان این که هنوز ابعاد موضوع باز نشده است، تصریح کرد: در واقع مشخص نشده که چه میزان به پرداخت یارانه نقدی، بودجه دولت و تولید اختصاص یابد و چگونگی آزاد سازی قیمت حامل های انرژی نیز مشخص نیست.
وی افزود: بنا به قانون هدفمندی یارانه ها ۳۰ درصد از منابع مربوط به هدفمندسازی یارانه ها برای بخش تولید، ۲۰ درصد کمک به بودجه دولت و ۵۰ درصد برای پرداخت اقشار باید هزینه شود.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تاکید کرد: هنوز چگونگی اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها و میزان پرداخت یارانه نقدی مشخص نیست.
ممبینی در پایان با تاکید بر این که باید بر روی این رقم تجدید نظر شود اضافه کرد: اگر بنا باشد قانون هدفمندسازی یارانه ها با این منابع اجرا شود تغییرات اساسی در روند اجرای آن ایجاد خواهد شد.