ملت ایران: دو عضو شورای پول و اعتبار در گفت وگو با فارس ضمن اظهار بی اطلاعی از دلیل مطرح شدن موضوع افزایش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی از سوی برخی رسانه ها طی هفته های اخیر، طرح این موضوع را در شورای پول و اعتبار تکذیب کردند.

یکی از این اعضا گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم بررسی افزایش نرخ سود بانکی در دستور کمیته های فرعی یا خود شورای پول و اعتبار قرار ندارد و تعجب می کنم که چرا برخی رسانه ها در این مورد به گمانه زنی پرداخته اند.

دیگر عضو شورای پول و اعتبار نیز با تأیید این موضوع گفت: صحبت های رئیس کل بانک مرکزی در مورد ضرورت افزایش نرخ سود سپرده ای بانکی، دیدگاه شخصی ایشان بوده و این مسئله در شورای پول و اعتبار مطرح نیست.