مرکز آمار ایران نرخ تورم اردیبهشت ماه سال جاری را با ۱.۸ درصد کاهش ۲۸.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه را با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به ماه قبل ۱۷.۲ درصد برآورد کرد.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ماه سال ۹۳ را بر پایه سال پایه ۹۰ را ۲۸.۴ درصد و تورم تورم نقطه به نقطه این ماه را با ۰.۲ درصد کاهش ۱۷.۲ درصد اعلام کرد.
براساس این گزارش شاخص کل در ادریبهشت ماه سال ۹۳ عدد ۱۸۳.۶ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است.
درصد تغییرات شاخص کل(نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸.۴ درصد است که نسبت به همین اطلاع در فروردین ماه ۱۳۹۳(۳۰.۲) کاهش نشان می دهد.
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۱۶.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد کاهش یافته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها البته در ماه مورد بررسی به عدد ۲۱۳.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد کاهش را نشان می دهد.
شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۴ درصد افزایش داشته و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۳۵.۷ درصد است.
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۵ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۶.۱ درصد است که نسبت به فروردین کاهش را نشان می دهد.
شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در اردیبهشت ماه ۹۳ به رقم ۱۷۲.۵ رسید که ۲.۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش را نشان می دهد. میزان افزایش شاخص این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۳ درصد است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به ماه مورد گزارش نسبت به سال قبل ۲۵.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه فروردین کاهش یافته است.
۴۵۲۳۱