در پایان معاملات هفته منتهی به ۷ خرداد ماه ۱۳۹۳، شاخص کل با(۷۰۰) واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۷۶ هزارو ۶۸ واحد رسید.
شاخص بازار اول با(۵۶۳) واحد کاهش به رقم ۵۶ هزارو ۷۱۲ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با(۱۱۲۵) واحد کاهش عدد ۱۴۵ هزارو ۲۴۹ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با(۹۸ / ۰) درصد و(۷۷ / ۰) درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.
در ۴ روز کاری این هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به ۳۳۲۴۴ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل۱۷۰ درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد ۴۴۳۷ میلیون سهم در ۳۶۶ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت، و به ترتیب ۹۸ / ۰ درصد رشد و(۳ / ۱) درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.
بر این اساس ۶۵۴۶۰۸ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۶۵۴ میلیارد ریال معامله شد که نسبت به هفته گذشته افزایش ۳۸۵ درصدی را نشان می دهد. طی هفته جاری سهام ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه گیری با ۲۰ / ۱۰ درصد، گروه دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش با ۳۹ / ۸ درصد، سایر واسطه گریهای مالی با ۴۳ / ۶ درصد و زراعت و خدمات وابسته با ۷۷ / ۴ درصد بیشترین درصد تغییر در شاخص را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.
۳۵۳۵