بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲ نسبت به سه ماهه قبل معادل ۳.۱ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲۱.۶ درصد افزایش یافت. همچنین متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در سال ۱۳۹۲ نسبت به متوسط سال قبل معادل ۲۰.۸ درصد افزایش نشان می دهد.
بانک مرکزی شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲(۱۰۰ = ۱۳۹۰) را اعلام کرد.
بر این اساس شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲ به عدد ۱۴۴.۷ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۳.۱ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲۱.۶ درصد افزایش یافت.
متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در سال ۱۳۹۲ نسبت به متوسط سال قبل معادل ۲۰.۸ درصد افزایش نشان می دهد.
۱ - شاخص بهای مسکن اجاری در استان های مختلف کشور
شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲ نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استان های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۵.۶ درصد بود و استان های گیلان با ۴.۸ درصد و فارس با ۴.۷ درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان های سمنان و خراسان جنوبی هر یک با ۱.۴ درصد بود و استان سیستان و بلوچستان با ۱.۸ درصد در رده بعدی قرار گرفت. شاخص فوق در استان تهران معادل ۲.۸ درصد افزایش داشته است.
۲ - شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲ به عدد ۱۴۴.۵ رسید که نسبت به سه ماهه قبل برابر ۳.۱ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲۲.۳ درصد افزایش نشان می دهد.
متوسط شاخص مذکور در شهرهای بزرگ در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل معادل ۲۱ درصد افزایش داشته است.
۳ - شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲ به عدد ۱۴۳ رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان ۳ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۹.۲ درصد افزایش داشته است.
متوسط شاخص مذکور در شهرهای متوسط در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل معادل ۱۹.۴ درصد افزایش نشان می دهد.
۴ - شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲ به عدد ۱۵۱.۶ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۲۲.۵ درصد افزایش یافت.
متوسط شاخص مذکور در شهرهای کوچک در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل معادل ۲۲.۴ درصد افزایش نشان می دهد.
*شهرهای متوسط شامل آبادان، اسلامشهر، ایلام، بابل، بجنورد، بروجرد، بندرانزلی، بندر بوشهر، بیرجند، تربت حیدریه، جهرم، خوی، دزفول، رفسنجان، زابل، ساوه، سقز، سمنان، شهرضا، شهرکرد، کازرون، کاشان، گنبد کاووس، مراغه، ملایر، مهاباد و یاسوج می باشد.
*شهرهای کوچک شامل ابهر، اردکان یزد، اقلید، الیگودرز، اهر، بروجن، برازجان، بم، بهبهان، بهشهر، تاکستان، تنکابن، تویسرکان، چالوس، خلخال، داراب، دامغان، دوگنبدان، دهلران، سبزوار، سراب، سنقر، شیروان، قائن، گلپایگان، ماکو، میناب و لاهیجان است.
شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران
اعداد شاخص و درصد تغییر آنها
سه ماهه چهارم سال ۹۱ و ۹۲

گروه های شهری

شاخص سه ماهه چهارم سال ۹۲

درصد تغییر شاخص سه ماهه چهارم سال ۹۲ نسبت به سه ماهه قبل

سه ماهه مشابه سال قبل

شاخص سه ماهه چهارم سال ۹۱

درصد تغییر شاخص سه ماهه چهارم سال ۹۱ نسبت به سه ماهه قبل

سه ماهه مشابه سال قبل

کل مناطق شهری

۱۴۴.۷

۳.۱

۲۱.۶

۱۱۹.۰

۲.۹

۱۴.۶

شهرهای بزرگ

۱۴۴.۵

۳.۱

۲۲.۳

۱۱۸.۲

۲.۷

۱۴.۰

شهرهای متوسط

۱۴۳.۰

۳.۰

۱۹.۲

۱۲۰.۰

۲.۹

۱۵.۷

شهرهای کوچک

۱۵۱.۶

۵.۰

۲۲.۵

۱۲۳.۸

۴.۱

۱۹.۵

شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران
درصد تغییر شاخص کل و گروه های شهری طی دوره های مختلف

دوره / گروه شهری

سه ماهه چهارم سال ۹۲ نسبت به سه ماهه شمابه سال قبل

متوسط سال ۹۲ نسبت به متوسط سال ۹۱

کل مناطق شهری

۲۱.۶

۲۰.۸

شهرهای بزرگ

۲۲.۳

۲۱.۰

شهرهای متوسط

۱۹.۲

۱۹.۴

شهرهای کوچک

۲۲.۵

۲۲.۴

۲۳۲۳۱