ملت ایران: در گزارش رسمی مرکز آمار ایران آمده است: نرخ بیکاری(جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر) در سال ۹۱ به ۱۲.۲ درصد کاهش یافت که این نرخ در مردان ۱۰.۵ درصد و در زنان ۱۹.۹ درصد است.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۲۴ میلیون و ۱۰۵ هزار جمعیت فعال کشور، ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۵۸ نفر بیکار هستند. همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۳.۸ درصد و در نقاط روستایی ۸.۲ درصد اعلام شده است.

مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله را در سال گذشته ۲۶.۹ درصد و ونرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله را ۲۴.۵ درصد اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در سال ۹۱ سهم بخش کشاورزی در اشتغال کشور ۱۸.۹ درصد، سهم بخش صنعت ۳۳.۶ درصد و سهم بخش خدمات نیز ۴۷.۵ درصد بوده است.

این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۱ را ۳۷.۷ درصد اعلام کرد که جمعیت در سن کار(۱۰ ساله و بیشتر) را نشان می دهد. نرخ بیکاری در سال ۹۰ برابر ۱۲.۳ درصد اعلام شده بود.

جدول کامل نرخ بیکاری در سال ۹۱ به شرح زیر است: