محمد علی سید ابریشمی گفت: ٥ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه صنعت درنظر گرفته شده که بخش قابل توجهی از این میزان برای تامین زیر ساخت هادر اختیار وزارت نیرو قرار خواهد گرفت؛ همچنین امیدواریم بخشی از این یارانه به توسعه زیر ساختهای صنعتی در شهرکها ونواحی صنعتی اختصاص یابد.
۳۵۳۵