بهاره چراغی:نتایج بررسی فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری استان های مختلف ایران در شش ماهه سال ۱۳۹۲ نشان می دهد که تعداد ساختمان های تکمیل شده بخش خصوصی در مناطق شهری استان های مختلف ایران نسبت به سال قبل روند صعودی داشته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به گزارش بانک مرکزی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲، تعداد ۱۲۰۱۷۷ دستگاه ساختمان در مناطق شهری ایران توسط بخش خصوصی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/۳۰ درصد افزایش داشته است. برای احداثاین ساختمان ها که سطح کل زیر بنای طبقات آن ها ۷/۶۲ میلیون متر مربع بوده معادل ۳۰۹۶۲۵ میلیارد ریال هزینه شده است.
در شش ماه مورد گزارش، متوسط هزینه بنای ساختمان های فوق معادل ۲۵۷۶ میلیون ریال، میانگین سطح کل زیربنای آن ها ۵۲۲ مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای آن ها معادل ۹/۴ میلیون ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل متوسط هزینه بنا و هزینه یک مترمربع بنای ساختمان ها به ترتیب ۳/۳۳ درصد و ۸/۳۶ درصد افزایش داشته است. در حالی که سطح کل زیر بنای این ساختمان ها ۴/۲ درصد کاهش نشان می دهد.
قابل ذکر است که استان تهران ۴/۲۴ درصد، استان اصفهان ۱/۱۴ درصد و استان خراسان رضوی ۷/۹ درصد از کل تعداد ساختمان های تکمیل شده در مناطق شهری را به خود اختصاص داده اند و از کل تعداد ساختمان های تکمیل شده در مناطق شهری ایران ۱۰۷۰۶۵ دستگاه مسکونی بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/۳۰ درصد افزایش داشته است.
آمار رشد ساختمان های تکمیل شده بخش خصوصی از طرف بانک مرکزی نشان می دهد که طی یک سال گذشته میل به ساختمان سازی افزایش پیدا کرده است و سرمایه گذاران برای تکمیل کردن هر چه زودتر ساختمان های در دست ساختشان سرمایه بیشتری وارد بازار ساخت و ساز کرده اند و این نقطه امیدوار کننده در بخش مسکن است.
اما این رشد صعودی در تکمیل ساختمان های بخش خصوصی را می توان از یک منظر دیگر نیز بررسی کرد. افزایش قیمت ها از مصالح ساختمانی تا حامل های سوخت که تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت زمین و ساختمان دارند سرمایه گذاران را برای هر چه زودتر تکمیل کردن این ساختمان ها ترغیب می کند. زیرا بسیاری از این افراد اعتقاد دارند که قیمت ها لحظه به لحظه بالاتر می رود و به نفعشان است که هر چه زودنر ساخت ساختمان ها را به اتمام برسانند.
از سوی دیگر از کل تعداد ۱۱۴۹۶۸ دستگاه ساختمانی " مسکونی " و " مسکونی و غیر مسکونی توام " تکمیل شده توسط بخش خصوصی، بناهای دارای یک واحد مسکونی ۲/۲۷ درصد بیشترین سهم را دارا می باشند. همچنین ساختمان های شامل دو واحد مسکونی با ۲/۲۱ درصد و سه واحد مسکونی با ۶/۲۰ درصد در ردیف های بعدی قرار گرفته اند. تعدادکل واحدهای مسکونی ایجاد شده درساختمان های فوق برابر ۴۴۳۲۲۷ دستگاه می باشد و متوسط سطح زیربنای این واحدهای مسکونی ۱۳۲ مترمربع بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۸/۴ درصد افزایش یافته است.
۳۵۲۲۱