به گزارش ملت ایران به نقل از فارس: نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از موافقت این کمیسیون با واگذاری توزیع آب، برق و گاز به بخش خصوصی بر اساس اصلاحیه موادی از قانون اجرای اصل ۴۴ خبر داد.

عزیز اکبریان نماینده کرج گفت: درباره اولین جلسه کمیسیون صنایع مجلس در سال جدید گفت که در این نشست طرحی به تصویب رسید که بر اساس آن شهرک های صنعتی به بخش خصوصی واگذار می شوند.

وی تصریح کرد: بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون که در پی تصویب کلیات طرح واگذاری سازمان شهرک های صنعتی به بخش خصوصی اتخاذ شد، مقرر گردید سازما ن ها و شرکت های استانی شهرک های صنعتی کماکان به عنوان نهادهای حکومتی باقی بمانند.

نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت که این کمیسیون در جریان اصلاح موادی از قانون اجرای اصل ۴۴ به عنوان کمیسیون فرعی مقرر کرد توزیع آب، برق و گاز از دولت به بخش خصوصی و شهرداری ها واگذار شود.