ملت ایران: با مشخص شدن جدول افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران و شاغلان بخش خدمات کشور، هر کارگر خدماتی در سال جاری روزانه حداقل ۱۶ هزار و ۲۳۷ تومان و حداکثر ۱۹ هزار و ۳۴۶ تومان دریافت خواهد کرد که در مجموع برای هر ماه حداقل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان و حداکثر ۵۸۰ هزار و ۳۸۰ تومان در ۲۰ گروه شغلی محاسبه شده است.

به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، با مشخص شدن افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد ماهیانه مشمولان قانون کار و کارگران و تصویب آن از سوی شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق روزانه ۲۰ گروه خدماتی نیز مشخص و اعلام شد که بر اساس آن هر کارگر شاغل در بخش خدمات روزانه حداقل ۱۶ هزار و ۲۳۷ تومان معادل ماهیانه ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان و حداکثر در گروه ۲۰ شغلی روزانه ۱۹ هزار و ۳۴۶ تومان است که معادل دستمزد ماهیانه ۵۸۰ هزار و ۳۸۰ تومان است.

بر اساس جدول پیش بینی شده برای کارگران خدماتی کشور، گروه ۲ شاغلان این بخش در سال جاری روزانه معادل ۱۶ هزار و ۳۱۵ تومان و در گروه ۳ نیز حدود ۱۶ هزار و ۳۹۳ تومان دریافت خواهند کرد. همچین شاغلان گروه ۴ خدماتی امسال برای هر روز کار ۱۶ هزار و ۴۷۰ تومان و هر کارگر شاغل در گروه ۵ مزدی نیز ۱۶ هزار و ۵۴۸ تومان خواهد گرفت.

در سال گذشته هر کارگر خدماتی روزانه حداقل ۱۲ هزار و ۹۹۰ تومان در گروه ۱ و ۱۵ هزار و ۸۱۶ تومان در گروه ۲۰ شغلی حقوق دریافت می کردند که ماهیانه به ترتیب معادل ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان و در بیشترین میزان ۴۷۴ هزار و ۴۸۰ تومان به عنوان حداقل دستمزد(پایه حقوق) بوده است.

جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی در مورد کارگران با قرارداد موقت(محدود) برای اجرا در سال ۱۳۹۲ به شرح جدول زیر است:

گروه شغلی مزد شغل(روزانه) - ریال مزد ماهیانه - ریال پایه سنواتی روزانه - ریال
۱ ۱۶۲۳۷۵ ۴۸۷۱۲۵۰ ۳۰۰۰
۲ ۱۶۳۱۵۲ ۴۸۹۴۵۶۰ ۳۱۰۰
۳ ۱۶۳۹۲۸ ۴۹۱۷۸۴۰ ۳۲۰۰
۴ ۱۶۴۷۰۶ ۴۹۴۱۱۸۰ ۳۳۰۰
۵ ۱۶۵۴۸۵ ۴۹۶۴۵۵۰ ۳۴۰۰
۶ ۱۶۶۵۱۹ ۴۹۹۵۵۷۰ ۳۵۰۰
۷ ۱۶۷۵۵۵ ۵۰۲۶۶۵۰ ۳۶۰۰
۸ ۱۶۸۵۹۲ ۵۰۵۷۷۶۰ ۳۷۰۰
۹ ۱۶۹۸۸۷ ۵۰۹۶۶۱۰ ۳۸۰۰
۱۰ ۱۷۱۱۸۳ ۵۱۳۵۴۹۰ ۳۹۰۰
۱۱ ۱۷۲۷۳۶ ۵۱۸۲۰۸۰ ۴۰۰۰
۱۲ ۱۷۴۲۹۱ ۵۲۲۸۷۳۰ ۴۱۰۰
۱۳ ۱۷۵۸۴۶ ۵۲۷۵۳۸۰ ۴۳۰۰
۱۴ ۱۷۷۹۱۶ ۵۳۳۷۴۸۰ ۴۵۰۰
۱۵ ۱۷۹۹۸۷ ۵۳۹۹۶۱۰ ۴۷۰۰
۱۶ ۱۸۲۰۶۵ ۵۴۶۱۹۵۰ ۴۹۰۰
۱۷ ۱۸۴۶۵۲ ۵۵۳۹۵۶۰ ۵۱۰۰
۱۸ ۱۸۷۲۴۳ ۵۶۱۷۲۹۰ ۵۲۰۰
۱۹ ۱۹۰۳۵۰ ۵۷۱۰۵۰۰ ۵۵۰۰
۲۰ ۱۹۳۴۶۰ ۵۸۰۳۸۰۰ ۵۷۰۰