تولید ۲۰۰۰ دستگاه خودرو در اردیبهشت ماه سال جاری باعثشد که رکورد تولید در ماههای ابتدایی سال که بطور معمول تیراژ کمتری نسبت به دیگر ماههای سال داشته است از سطح بالاتری نسبت به بهترین ماه های تولید در سالهای گذشته برخوردار شود. گروه خودروسازی سایپا از سال ۹۱ با در پیش گرفتن برنامه تثبیت تولید توانست روند نزولی تولید خودرو را که به علت تحریمها و مشکلات بوجود آمده شیب تند و نامطلوبی گرفته بود را تثبیت کرده و پس از عبور از بحران های متعدد روند تولید را در گروه بهبود بخشد.

افزایش تولید خودرو از مهمترین برنامه ها و سیاست های گروه خودروسازی در دو سال گذشته بوده است که این مهم با کمک کارگران و پرسنل این شرکت و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شده است.

افزایش رکورد تولید در سایپا باعثشادمانی بسیاری از کارگران این شرکت شده است چرا که بسیاری از کارگران این اتفاق را نویدی برای آینده روشن سایپا و بازگشت به روزهای خوب این شرکت می دانند.

شایان ذکر است وزیر صنعت معدن و تجارت در بازدید از سایپا خواستار افزایش تولید خودرو شده بود که با برنامه ریزی ها و فعالیت های صورت گرفته این مهم در حال انجام است.