حجم فایل هایرهنواجارهواحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران نشان می دهد که موجران همچنان برای عرضه واحدهای اجاره ای خود به بازار دست نگه داشته اند و منتظرند تا فصل اجاره نزدیک شود و این مساله موجب می شود تا تعداد اندک فایلی که در بازار اجاره سپرده شده است از نرخ های نسبتا بالایی برخوردار شوند، زیرامستاجراندر این فصل با کمبود عرضه مواجه می شوند و مالکان با پی بردن به این موضوع، تخفیف نمی دهند.