اسحاق جهانگیری گفت:قیمت بنزینو گازوئیل هنوز تصویب نشده است
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که در شب اجرای افزایش قیمت حامل های انرژی قیمت بنزین و گازوئیل اعلام می شود، گفت: هنوز قیمت قطعی این دو محصول تصویب نشده است.