ثبت نام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی در سال ۹۳ به طور همزمان از ۲۰ فروردین ماه جاری در سراسر کشور و از طریق سایت رفاهی آغاز می شود.

دولت برای مردم به منظور پرداخت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها تعهد کتبی پیش بینی کرده است که تصویر آن در پی منتشر می شود: