محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه صبح چهارشنبه هیات دولت در نشست خبری گفت: حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، بر اساس مصوبه دولت با افزایش ۲۰ درصدی در سال جدید مواجه خواهد شد.
او همچنین خبر داد کهیارانه نقدیماه جاری نیز بیستم اسفندماه به حساب خانوارها واریز می شود.
نوبخت تاکید کرد که یارانه فروردین ۹۳ بدون هیچ تغییری پرداخت خواهد شد.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: از فرداحقوق و مزایای کارکنانزحمتکش دولت پرداخت خواهد شد.