۵۱.۳ درصد از افراد شرکت کننده در یکنظر سنجیبا سوال «کدام روش را برای قطع یارانه افراد پردرآمدمناسب تر می دانید؟» به گزینه «قطع داوطلبانه» رای دادند.
از سوی دیگر ۴۸.۷ درصد اعتقاد دارند بهترین روش برای قطعیارانهافراد پردرآمد «قطع اجباری» است.
گفتنی است در این نظر سنجی ۱۵۳۹۴ نفر شرکت کردند.
در ادامه مسیر هدقمندی یارانه ها این نظر سنجی ها تاثیر بسزایی خواهد داشت، نظر شما چیست؟