به گزارش ملت ایران، خودروها پس از یک دوره جهش می رود تا اندکی ثبات را تجربه کند ثباتی که هرازچندگاهی افت و خیز هم دارد جدیدترین گزارشها به نقل از دنیای اقتصاد گویای کاهش ناچیز قیمتی در برخی خودرو هاست.