به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، غلام محمد زارعی گفت: هم اکنون آنالیز قیمت خودرو و بحثکاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی در دستور کار کمیسیون صنایع قرار دارد.

وی بیان کرد: جلساتی هم در کمیسیون برگزار و منتج به تحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازی شده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در روزها و هفته های آینده خبرهای خوشی در خصوص خودرو خواهید شنید.
مجلس از قیمت خودرو رضایت ندارد
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس از قیمت و کیفیت کنونی خودرو در کشورراضی است، گفت: مجلس از قیمت خودرو رضایت ندارد و کار به جایی رسیده که بحثتحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازی در دستور کار قرار گرفته است.
نماینده بویراحمد و دنا افزود: بحثتحقیق و تفحص در کمیسیون رای آورده و برای رای گیری به صحن علنی مجلس ارائه می شود.
وی با بیان اینکه مجلس به دنبال تعامل و استفاده از شیوه هایی است که هزینه و وقت کمتری را تلف کند، تصریح کرد: با این حال مجلس به جد دنبال بحثساماندهی خودرو از حیثقیمت، کیفیت و خدمات است.