مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: در صورتی که نرخ های سود بانکی اصلاح و امکان تجهیز بیشتر منابع برای بانک ها و موسسات فراهم شود، قطعا در سال آینده برای افزایش سقفتسهیلات خرید خودروو خرید کالا تصمیم گیری خواهد شد.
سید علی اصغر میرمحمد صادقی در موردافزایش سقف تسهیلاتخودرو و کالا، اظهارداشت: شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده را به ۲۰ میلیون تومان افزایش داد.
وی افزود: در بحثتسهیلات خودرو پیشنهاداتی برای افزایش سقف مطرح شده و ما آن را بررسی می کنیم اما مساله ای اصلی، میزان منابع بانک ها و موسسات است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: اگر تسهیلات خرید خودرو از ۷ میلیون تومان به ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد، با توجه به محدودیت منابع افراد کمتری امکان دریافت تسهیلات پیدا خواهند کرد و به همین دلیل باید با حساسیت موضوع را بررسی کرد.
وی ادامه داد: بررسی های لازم را در این زمینه انجام می دهیم و امیدواریم در سال آینده با اصلاح نرخ های سود بانکی و با افزایش حجم سپرده ها، تجهیز منابع در سال آینده بیشتر شده و امکان افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو و کالا فراهم شود.
میرمحمد صادقی تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع و هدف بانک مرکزی برای استفاده بیشتر متقاضیان از این تسهیلات، فعلا موافق افزایش سقف این تسهیلات نیستیم.
وی با اشاره به سطح افزایش قیمت ها در سال های اخیر، گفت: قطعا با توجه به نرخ تورم درخصوص افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو و کالا تصمیم گیری خواهد شد اما باید شرط اول که همان تجهیز منابع و اصلاح نرخ سود بانکی است، اجرایی شود.