ملت ایران:عکسی که می بینید مربوط به کشور مجارستان است که بدلیل انجام سیاستهای مالی در سالهای ۱۹۴۵-۱۹۴۶ و باج سیبیلی که به شوروی سابق می‌دادند باعثشد در بحران اقتصادی غرق شده و نرخ تورم روزانه ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرآنلاین، ارزش سرمایه ملی نصف شد و دولت ۱ میلیارد اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرد و در نهایت آنقدر پول و اسکناس بی ارزش شد که مردم رغبتی به جمع کردن اسکناس ها از کف خیابان نبودند و ماموران شهرداری با جارو آنها را جمع می کردند.