عضو کمیسیون تلفیق گفت: بررسیلایحه بودجه۹۳ روز سه شنبه این هفته در صحن علنیمجلسآغاز می شود.
غلامرضا کاتب سخنگویکمیسیونتلفیق در گزارش بررسی لایحه بودجه ۹۳ گفت: قرار بود کمیسیون تلفیق امروز کارش را به اتمام برساند و از فردا بررسی کلیات بودجه سال ۹۳ در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار بگیرد.
وی افزود: اما به دلیل اینکه تبصره هدفمندی روز چهارشنبه به کمیسیون تلفیق ارائه شد مقرر شد تا کمیسیون تلفیق عصر روز یکشنبه به بررسی پیشنهادات کلیه کمیسیون های تخصصی در خصوص تبصره ۲۱ هدفمندی بپردازد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بنابراین بررسی لایحه بودجه ۹۳ به روز سه شنبه این هفته موکول شد و انشاء الله در همین هفته بررسی لایحه بودجه ۹۳ انجام خواهد شد.