به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین موضع گیری درباره تغییرات نرخ ارز در بازار گفت: آنچه مورد بحثاست، تغییر ناگهانی نرخ ارز است که باعثعدم ثبات می شود اما اگر نرخ ارز براساس منطق اقتصادی تعدیل شود، مطلوب است و کاهش نرخ ارز مورد پذیرش همه بوده و کسی نیز با آن مخالف نیست.

وی افزود: زمانی که بحثاین شد که نرخ ارز پایین تر از این نخواهد آمد شرایط فرق می کرد، چراکه صادرکنندگان نسبت به این موضوع نگران شده بودند و براساس بررسی های بانک مرکزی، اعلام کردیم که بعید است نرخ ارز پایین تر از این بیاید. اما در حال حاضر که جهت گیری اقتصادی علامت های مثبتی را نشان می دهد، می تواند این موضوع بر روی نرخ ارز اثر داشته باشد.

به گفته سیف، نرخ متعادل براساس پارامترهایی بررسی می شود و بانک مرکزی وظیفه دارد با توجه به اینکه مجری طرح نظام شناور مدیریت شده عمل کند و بانک مرکزی بر همین اساس از بازار تبعیت می کند و براساس منطق های موجود اگر خبری به صورت ناگهانی باعثایجاد شوک در بازار شود از آن ممانعت می کنیم.