بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از شهرداری های تهران در سال ۹۱ نشان می دهد، حدود ۲۳ هزار و ۷۵۷ پروانه احداثساختمان شامل پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی صادرشده است که این تعداد حدود ۱۱.۵ درصد از کل پروانه های صادر شده از سوی شهرداری های کل کشور را تشکیل می دهد.

بنابراین، پروانه های احداثساختمان نسبت به سال گذشته ۲۰.۲ درصد در تهران کاهش یافته است.

این در حالی است که بیشترین سهم از این مجوز ها برای ساخت ساختمان مربوط به شهرداری منطقه ۸ تهران با حدود ۱۸۳۸ پروانه معادل ۰.۷ درصد کل هم چنین کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۲۱ با ۴۰۴ پروانه حدود ۱.۷ درصد کل پروانه ها بوده است.

اما مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های احداثساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران بالغ بر ۳۱ میلیون و ۹۹۷ مترمربع بوده است که ضمن کاهش ۳.۸ درصدی نسبت به سال ۹۰ در حدود ۲۷.۲ درصد از مجموع کل زیربنای تخصیص یافته در پروانه های احداثساختمان شهرداری های کل کشور را تشکیل می دهد.

با توجه به تعداد پروانه های احداثساختمان صادر شده و مساحت زیربنای متناظر با آنها متوسط مساحت زیربنای هر پروانه حدود ۱۳۴۷ مترمربع محاسبه شده است.

از سویی دیگر تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های احداثساختمان صادر شده توسط شهرداری های شهر تهران بالغ بر ۱۹۲ هزار و ۴۳۲ واحد بوده است که این تعداد ۲۶.۴ درصد از کل واحد های مسکونی در پروانه های کل کشور را شامل می شود که بیانگر کاهش ۸.۸ درصدی نسبت به سال قبل است.

همچنین، در پروانه های احداثساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران بیشترین سهم مربوط به شهرداری منطقه پنج با ۲۰ هزار و ۵۴ واحد یعنی ۱۰.۴ درصد کل و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۱۹ با ۲۶۵۳ واحد مسکونی معادل ۱.۴ درصد کل بوده است.

براساس این گزارش، از مجموع پروانه های احداثساختمان صادر شده از سوی شهرداری های شهر تهران حدود ۰.۲ درصد برای احداثساختمان های یک طبقه، ۰.۴ درصد برای احداثساختمان های دو طبقه، ۱.۲ درصد برای احداثساختمان های سه طبقه، ۴.۷ درصد برای احداثساختمان های چهار طبقه و ۹۳.۵ درصد برای احداثساختمان های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است.