به گزارش ملت ایران به نقل از اقتصاد انلاین احمد سجادی در خصوص موضوع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی درکمیسیون انرژی اظهار کرد: کمیسیون و کمیته نفت وگاز با موضوع بدهکاری به وزار ت نفت با اقای بابک زنجانی ۳ الی ۴ جلسه برگزار کرد ومسایل مرتبط با بدهی ۲ میلیارد و۸۰۰ میلیونی ایشان را مورد بحثوبررسی قرار داد.

وی افزود: آقای زنجانی در جلسات معتقد بود که اتفاق خاصی رخ نداده واظهار کرده که با وزارت نفت اصلا کار نکرده که بخواهد بدهکار باشد او می گوید برای وزراتخانه ال سی باز کرده ودرقبال ان نفت دریافت نموده استاز طرفی می گوید پول برای ایران جابجا کرده ودر واقع خدمت کرده است و نباید اموالش بلوکه شوند.

این نماینده مجلس افزود: براساس اطلاعات ایشان در سال ۷۶ سرباز بانک مرکزی بوده که حدود ۱۵ سال پیش می شود ودر این مدت توانسته ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه جمع اوری کند واین نکته جالبی است که یک جوان ۳۵ ساله یک دهم بودجه کل کشور سرمایه دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین اقدام برای این پرونده تصریح کرد: در حرفهای بابک زنجانی ضد ونقیض های زیادی وجود دارد وقرار بر این شده که بزودی موضوع تحقیق وتفحص از وزرات نفت جهت بررسی پرونده بابک زنجانی تصویب و اغاز به کار کند.

وی در گفتگو با قدس آنلاین تصریح کرد: تعجب ما در این است که چگونه با سیسیتم های اطلاعاتی وحفاظتی باید باز ما شاهد " شهرام جزاریری ها " و " بابک زنجانی ها " باشیم غیر از اینست که این جوانها رانت هایی ویژه داشته اند.