نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

وانت باردو

۱۰,۸۱۰, ۰۰۰

- - -

وانت باردو. سپر جدید(cop)

۱۱,۳۰۰, ۰۰۰

۱۰,۸۷۰, ۰۰۰

وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید(cop)

۱۱,۷۰۰, ۰۰۰

۱۲,۳۷۰, ۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲,۵۰۰, ۰۰۰

۱۲,۳۱۰, ۰۰۰

وانت باردو. سپر جدید. دوگانه سوز(cop)

۱۳,۰۰۰, ۰۰۰

۱۲,۸۲۰, ۰۰۰

وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید. دوگانه سوز(cop)

۱۳,۶۵۰, ۰۰۰

۱۴,۳۲۰, ۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۵,۱۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۶,۸۰۰, ۰۰۰

- - -

سمندSE

۲۳,۵۰۰, ۰۰۰

۲۰,۶۲۰, ۰۰۰

سمندLXدوگانه سوز

۲۸,۶۰۰, ۰۰۰

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

سمندLX

۲۷,۲۰۰, ۰۰۰

۲۳,۰۰۰, ۰۰۰

سمندLXیورو ۴

- - -

۲۶,۷۰۵, ۰۰۰

سمند سورنMUX

۳۱,۵۰۰, ۰۰۰

۲۶,۸۵۰, ۰۰۰

سمند سورنMUXبا رینگ معمولی

- - -

۲۶,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELX

- - -

۳۰,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا رینگ معمولی

- - -

۲۸,۵۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا تریم بژ

- - -

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

سمند سورنELXبا موتورEF۷

۳۶,۵۰۰, ۰۰۰

۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

سمندEF۷بدون مالتی پلکس

۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

۲۴,۲۸۰, ۰۰۰

سمندEF۷مالتی پلکس

۲۷,۳۰۰, ۰۰۰

۲۴,۵۳۰, ۰۰۰

سمندEF۷با داشبورد جدید یورو ۴

- - -

۲۷,۹۸۰, ۰۰۰

سمندEF۷دوگانه سوز

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

۲۷,۶۹۰, ۰۰۰

سمندEF۷دوگانه سوز یورو ۴

۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

۲۹,۳۹۵, ۰۰۰

پژوGLX ۴۰۵یورو ۴

۲۶,۶۰۰, ۰۰۰

۲۵,۷۷۵, ۰۰۰

پژوGLX ۴۰۵دوگانه سوز

۲۷,۹۰۰, ۰۰۰

۲۶,۶۶۰, ۰۰۰

پژوSLX ۴۰۵موتورTU۵

۲۸,۰۰۰, ۰۰۰

۲۶,۱۱۵, ۰۰۰

پژوSLX ۴۰۵استاندارد یورو ۲

۲۶,۰۰۰, ۰۰۰

۲۳,۱۱۰, ۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۳۵,۲۰۰, ۰۰۰

۳۱,۲۸۵, ۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۰۰۰, ۰۰۰

۲۹,۹۷۵, ۰۰۰

پژو پارس سال

۳۲,۹۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارسLXموتورTU۵

۳۶,۹۰۰, ۰۰۰

۳۳,۶۰۵, ۰۰۰

پژو پارسELX

۴۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارسELXآپشن جدید

۴۲,۱۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو پارس سال اتوماتیک موتورTU۵

۴۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶. تیپ ۲

۳۴,۳۰۰, ۰۰۰

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۵

۳۵,۹۰۰, ۰۰۰

۳۴,۴۹۲, ۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۶

۴۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپV۲۰

۳۵,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ

۴۹,۰۰۰, ۰۰۰

۳۹,۵۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ. دو ایربگ

۳۶,۵۰۰, ۰۰۰

۳۴,۹۹۷, ۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ. تک ایربگ

۳۵,۶۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ

۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۲,۰۰۰, ۰۰۰

۴۵,۵۰۰, ۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۴,۵۰۰, ۰۰۰

۳۸,۵۰۰, ۰۰۰

راناTU۵

۳۰,۶۰۰, ۰۰۰

۲۹,۵۰۰, ۰۰۰

راناLX. TU۵

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

۳۰,۲۳۲, ۸۰۰

تندر

۳۰,۶۰۰, ۰۰۰

۳۱,۵۵۰, ۰۰۰

رنو تندر

۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

رنو تندردوگانه سوز

۳۹,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

رنو تندر اتوماتیکتک ایربگ

۴۴,۵۰۰, ۰۰۰

۴۷,۰۳۶, ۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول

۱۲۱,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱, ۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶, ۶۵۰

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

پراید ۱۳۲LE

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲SE

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲EX

۱۶,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲SX

۱۶,۷۰۰, ۰۰۰

۱۵,۰۸۲, ۰۰۰

پراید ۱۳۲EXپایه گازسوز

۱۸,۱۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲SL

۱۵,۶۰۰, ۰۰۰

۱۴,۵۹۱, ۰۰۰

پراید ۱۳۲SLپایه گازسوز

۱۷,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۴۱EX

۱۶,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۴۱SX

۱۵,۴۰۰, ۰۰۰

۱۴,۲۱۳, ۰۰۰

پراید ۱۴۱SL

- - -

۱۳,۷۲۰, ۰۰۰

پراید ۱۱۱SE

۱۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱EX

۱۷,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱LE

۱۶,۴۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱SX

۱۶,۸۰۰, ۰۰۰

۱۵,۲۶۸, ۰۰۰

پراید ۱۱۱SL

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴,۷۷۶, ۰۰۰

پرایدSL ۱۳۱

۱۵,۰۵۰, ۰۰۰

۱۴,۴۷۴, ۰۰۰

پرایدSL ۱۳۱گازسوز

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پرایدSX ۱۳۱

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴,۹۶۷, ۰۰۰

پرایدLE ۱۳۱

۱۵,۶۵۰, ۰۰۰

- - -

پرایدSE ۱۳۱

۱۶,۴۰۰, ۰۰۰

- - -

پرایدLE ۱۳۱گازسوز

۱۷,۵۰۰, ۰۰۰

۱۶,۷۷۴, ۰۰۰

پرایدEX ۱۳۱

۱۶,۴۰۰, ۰۰۰

۱۵,۷۶۷, ۰۰۰

پرایدEX ۱۳۱گازسوز

۱۸,۳۰۰, ۰۰۰

۱۷,۲۶۷, ۰۰۰

تیباEX

۲۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

تیباSXیورو ۴

۲۰,۴۰۰, ۰۰۰

۲۰,۰۶۰, ۰۰۰

ریو مدل ۹۰. صفر

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت نیسان.ABS. تاخوگراف

۲۲,۸۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت نیسان گازسوز. تاخوگراف

۲۳,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت نیسان دیزل.ABS. کولر

۲۴,۶۰۰, ۰۰۰

۲۶,۳۲۰, ۰۰۰

وانت شوکا

۲۵,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت شوکا گازسوز

۲۷,۰۰۰, ۰۰۰

۲۵,۹۱۰, ۰۰۰

زانتیا. مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۵,۰۰۰, ۰۰۰

۷۲,۸۲۹, ۰۰۰

پیکاپ دو کابین اتاق جدید

۸۰,۰۰۰, ۰۰۰

۷۵,۸۴۰, ۰۰۰

سیتروئنجدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

مورانو ۲۰۱۲

۲۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

۱۸۲,۸۰۰, ۰۰۰

نیسان تیناHIGH

۱۳۹,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۵,۷۰۰, ۰۰۰

نیسان تیناMID

۱۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰, ۰۰۰

نیسان قشقاییHIGH

۱۳۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

ماکسیما. مولتی مدیا

۱۱۴,۰۰۰, ۰۰۰

۱۰۴,۱۰۰, ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات

۸۳,۰۰۰, ۰۰۰

۷۵,۲۳۰, ۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات. آپشن دار

۸۶,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۵,۵۰۰, ۰۰۰

۶۳,۶۲۰, ۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱

۶۲,۰۰۰, ۰۰۰

توقف تولید

رنو تندر

۳۵,۷۰۰, ۰۰۰

۳۵,۵۱۰, ۰۰۰

رنو تندرآپشن دار

۳۷,۰۰۰, ۰۰۰

۳۶,۸۰۰, ۰۰۰

پارس تندر. اتاق جدید

۳۷,۵۰۰, ۰۰۰

۳۷,۵۳۰, ۰۰۰

رنو تندریورو ۴

۳۱,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

هیوندای آوانته اتوماتیک

۹۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

هیوندای آوانته معمولی

۷۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

لیفان ۵۲۰ آی

۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶

۳۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸

۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

۳۹,۹۰۰, ۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۱,۰۰۰, ۰۰۰

۳۵,۹۹۰, ۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

۳۷,۵۶۰, ۰۰۰

جک

۴۶,۵۰۰, ۰۰۰

۴۶,۹۰۰, ۰۰۰

لیفانX۶۰

۶۳,۰۰۰, ۰۰۰

۶۳,۶۰۰, ۰۰۰

لوبو

۱۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

مزدا۳. تیپ ۱ صندوق دار

۹۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا۳. تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار

۱۱۰,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار

۱۱۸,۰۰۰, ۰۰۰

۹۵,۰۰۰, ۰۰۰

مزدا۳ با موتور ۱.۶

۸۰,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا۳ قدیم تیپ ۳. مشابه صفر ۸۹

۷۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

مزدا ۲ فول

۷۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت مزدا تک کابین

۲۷,۸۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۲۹,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت مزدا ۲ کابین

۳۰,۸۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت کاپرا تک کابین

۵۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل

۶۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل

۶۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

- - -

۷۰,۳۰۰, ۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

- - -

۸۸,۵۰۰, ۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

- - -

۹۳,۷۰۰, ۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

- - -

۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

- - -

۲۲۳,۸۰۰, ۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

MVM ۱۱۰چهار سیلندر

۱۹,۳۰۰, ۰۰۰

۲۰,۰۰۰, ۰۰۰

MVM ۱۱۰چهار سیلندر اتوماتیک

۲۴,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

MVM ۱۱۰سه سیلندر

۱۸,۲۰۰, ۰۰۰

۱۹,۰۰۰, ۰۰۰

MVM ۵۳۰

۳۷,۵۰۰, ۰۰۰

۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

MVM ۳۱۵هاچ بک

۳۵,۶۰۰, ۰۰۰

۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

MVM ۳۱۵صندوقدار

۳۶,۰۰۰, ۰۰۰

۳۸,۰۰۰, ۰۰۰

تیگو _X۳۳

۶۰,۳۰۰, ۰۰۰

۶۳,۰۰۰, ۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

ولیکس سی ۳۰ دنده معمولیELITE

۴۰,۰۰۰, ۰۰۰

۴۷,۰۰۰, ۰۰۰

ولیکس سی ۳۰ اتوماتیکELITE

۵۴,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

ولیکس سی ۳۰ اتوماتیکLuxury

- - -

- - -

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۴۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹

۴۶,۵۰۰, ۰۰۰

- - -

جنتو. دنده اتوماتیک

۵۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

گک گونو -

۱۲۴,۰۰۰, ۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۵۳,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۴۹,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

وینگل ۳ دو کابین

۵۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

وینگل ۵ دو کابین

۶۳,۰۰۰, ۰۰۰

۵۶,۰۰۰, ۰۰۰

هاوال

- - -

۱۰۴,۰۰۰, ۰۰۰