به گزارش ملت ایران به نقل از روابط عمومی بانک ملت، مدیریت شعب استان سمنان با هدف ارائه خدمات بانکی به پزشکان و پرسنل بیمارستان کوثر، این بیمارستان را به یک باجه بانکی مجهز کرد.

بر اساس این گزارش، باجه جدید بانک ملت تحت نظارت شعبه مرکزی سمنان، انواع خدمات بانکی را به دست اندکاران بیمارستان کوثر و مراجعه کنندگان به این مرکز پزشکی، ارائه خواهد داد.

بر اساس این گزارش، باجه جدید بانک ملت در شهرک گلستان، بلوار امین، بیمارستان کوثر به بهره برداری رسیده است.