ملت ایران: یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد رقم اضافه شده به قبوض برق در قالب عوارض مصرف برق گفت: این یک مسئله قانونی است که در بند ۶۹ بودجه سال جاری به تصویب رسیده است.

روبرت بگلریان، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد ردیفی تحت عنوان عوارض برق که به قبض های برق شهری اضافه شده است گفت: این عوارض که رقم آن سه تومن بر هر کیلووات برق مصرفی است و در مجموع هزینه هر کیلو وات برق مصرفی را از ۴۳۰ ریال به ۴۶۰ ریال افزایش می دهد در بند ۵۹ قانون بودجه سال جاری مصوب شده است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو موکلف است این هزینه اضافی را از مصرف کنندگان برق در شهرها دریافت کند گفت: طبق قانون بودجه سال جاری این عوارض دریافتی در ردیف درآمدهای وزارت نیرو نخواهد بود بلکه ردیف مصرف آن در توسعه شبکه برق روستایی و توسعه تحقیقات و فراهم کردن مقدمات استفاده از انرژی های پاک خواهد بود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه اگر آمار مصرف کنندگان برق شهری در سال جاری و میزان مصرف آنها اعلام شود می توانیم درآمدهای حاصل شده از محل عوارض برق مصرفی شهری را محاسبه کنیم گفت: در حال حاضر چون چنین اطلاعاتی هنوز منتشر نشده است نمی توانیم بگویم که چقدر درآمد از محل این عوارض حاصل شده است.

بگلریان در پایان تاکید کرد: عوارض برق روی قبض های مصرفی روستایی منظور نمی شود.