نام

قیمت(تومان)

Seagate Backup Plus - ۵۰۰GB

۱۷۲,۰۰۰

Silicon Power Portable Hard Drive Diamond D۰۵ - ۵۰۰GB

۱۷۳,۰۰۰

Silicon Power Portable Stream S۰۳ - ۵۰۰GB

۱۷۶,۰۰۰

Silicon Power Portable Diamond D۰۳ - ۵۰۰GB

۱۷۸,۰۰۰

Western Digital Portable My Passport - ۵۰۰GB

۱۸۱,۰۰۰

Seagate Portable Expansion ۵۰۰GB

۱۹۹,۰۰۰

Adata Dashdrive HV۶۱۰ USB ۳.۰ - ۵۰۰GB

۲۰۲,۰۰۰

ADATA Portable HD۷۱۰ - ۵۰۰GB

۲۳۸,۰۰۰

Silicon Power Portable Stream S۰۳ - ۱TB

۲۴۸,۰۰۰

Adata Dashdrive HV۶۱۰ USB ۳.۰ - ۷۵۰GB

۲۴۹,۰۰۰

Silicon Power Portable Hard Drive Diamond D۰۵ - ۱TB

۲۵۰,۰۰۰

Western Digital Portable My Passport - ۱TB

۲۵۸,۰۰۰

Transcend StoreJet ۲۵M۳ USB ۳.۰ - ۷۵۰GB

۲۶۸,۰۰۰

Toshiba Stor. e Basics - ۱TB

۲۶۹,۰۰۰

A - DATA Portable NH۱۳ ۷۵۰GB

۲۶۹,۰۰۰

ADATA Portable HD۷۱۰ - ۷۵۰GB

۲۷۴,۰۰۰

Seagate Portable Expansion ۱TB

۲۷۵,۰۰۰

Adata Dashdrive HV۶۱۰ USB ۳.۰ - ۱TB

۲۸۲,۰۰۰

Seagate Backup Plus - ۱TB

۲۹۰,۰۰۰

ADATA SSD SP۶۰۰ - ۶۴GB

۲۹۴,۰۰۰

Adata Dashdrive HV۶۲۰ USB ۳.۰ - ۱TB

۲۹۹,۰۰۰

ADATA Portable HD۷۱۰ - ۱TB

۳۱۹,۰۰۰

Adata USB ۳.۰ Dashdrive Elite HE۷۲۰ - ۵۰۰GB

۳۲۵,۰۰۰

ADATA Portable CH۱۱ ۱TB

۳۳۰,۰۰۰

Seagate External Expansion ۲TB

۳۴۰,۰۰۰

Western Digital External My Book Essential ۲TB

۳۵۹,۰۰۰

ADATA SSD SX۹۰۰ - ۶۴GB

۳۵۹,۰۰۰

ADATA SSD SP۹۰۰ - ۶۴GB

۳۶۹,۰۰۰

ADATA SSD SP۶۰۰ - ۱۲۸GB

۴۱۵,۰۰۰

Adata SSD SP۹۰۰ - ۱۲۸GB

۴۴۵,۰۰۰

Silicon Power Sky Share H۱۰ - ۵۰۰GB

۴۵۰,۰۰۰

Seagate NetWork GoFlex Home ۱TB

۴۵۴,۰۰۰

Seagate External FreeAgent GoFlex Desk ۳TB

۴۵۹,۰۰۰

Western Digital My Book Live - ۱TB

۴۸۵,۰۰۰

ADATA SSD SX۹۰۰ - ۱۲۸GB

۴۸۸,۰۰۰

SEAGATE Expansion Desk ۳TB

۴۹۰,۰۰۰

Western Digital Portable My Passport - ۲TB

۵۲۱,۰۰۰

Seagate Business Storage ۱ - Bay NAS - ۲TB

۸۱۸,۰۰۰

Adata SSD SP۹۰۰ - ۲۵۶GB

۸۱۹,۰۰۰

ADATA SSD SX۹۰۰ - ۲۵۶GB

۸۶۵,۰۰۰

Adata SSD XPG SX۹۱۰ - ۲۵۶GB

۹۱۸,۰۰۰

Lenovo Iomega IX۲ Network Storage ۲ - Bay - ۲TB

۱,۰۳۴, ۰۰۰

Seagate Business Storage ۱ - Bay NAS - ۳TB

۱,۰۷۴, ۰۰۰

Western Digital My Book Live Duo - ۴TB

۱,۳۳۴, ۰۰۰

Seagate Business Storage ۲ - Bay NAS - ۴TB

۱,۳۶۸, ۰۰۰

Lenovo Iomega IX۲ Network Storage ۲ - Bay - ۴TB

۱,۵۱۹, ۰۰۰

Western Digital My Book Live Duo - ۶TB

۱,۷۳۲, ۰۰۰

ADATA SSD SX۹۰۰ - ۵۱۲GB

۱,۸۵۱, ۰۰۰