ملت ایران: سایپا یدک موفق به تمدید اعتبار گواهینامه های بین المللی شد.

شرکت سایپا یدک با توجه به استقرار استانداردهای مدیریتی و به منظور ارتقاء سطح کارآیی و اثر بخشی و افزایش رضایت مشتریان، طی برگزاری ممیزی داخلی و تشکیل کمیته های متعدد، فرآیندهای جاری از جمله فرایندهای رسیدگی به شکایات و مدیریت آموزش را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد که سرانجام پس از ممیزی داخلی فرآیندها، توسط ممیزین داخلی و ایجاد بهبود لازم در سیستم شرکت سایپا یدک، آمادگی لازم جهت انجام ممیزی مراقبتی بدست آمد و در پی آن در تاریخ ۱۵ الی ۱۷ تیر ماه ۹۲ توسط ممیزین شرکت TUV NORD مورد ممیزی قرار گرفت و موفق به تمدید اعتبار گواهینامه استانداردهایISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ و ISO۱۰۰۰۲:۲۰۰۴ و ISO۱۰۰۱۵:۱۹۹۹