ملت ایران: رئیس شورای رقابت با بیان اینکه خودروسازان، اطلاعات لازم برای تعیین نرخ تورم تندر و مگان را ارائه نکردند، گفت: شورای رقابت قیمت این خودروها را تعیین نمی کند بلکه فقط نرخ تورم آنها بر اساس میانگین وزنی، هفته آینده نهایی می شود.

جمشید پژویان با بیان اینکه خودروسازان اطلاعات لازم برای تعیین نرخ تورم تندر و مگان را ارائه نکردند، اظهار داشت: نرخ تورم بخشی این خودروها بر اساس میانگین وزنی با همکاری کارشناسان شورای رقابت و بانک مرکزی تعیین شد.

وی با بیان اینکه در جلسه هفته آینده شورای رقابت در مورد نرخ نهایی تورم تندر و مگان تصمیم گیری می شود، تصریح کرد: شورای رقابت وظیفه اش در مورد تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودروها را انجام داده و نرخ تورم بیش از ۹۰ درصد خودروهای داخلی مشخص شده است.

پژویان توضیح داد: شورای رقابت برای تعیین پارامترهایی که قانوناً باید توسط دستگاه های رسمی مانند بانک مرکزی و سازمان استاندارد تعیین شوند، به این دستگاه ها کمک می کند تا این کار سریعتر انجام شود.

وی با بیان اینکه شورای رقابت هنوز ورودی به بحثتعیین نرخ تورم خودروهای خارجی نداشته است، گفت: این نوع خودروها یک تا دو درصد خودروهای مصرفی را شامل می شوند و به همین دلیل خودروهای داخلی برای ما اولویت دارند.

پژویان در ادامه با اشاره به تغییر زمان برگزاری جلسات شورای رقابت از روزهای یکشنبه به چهارشنبه، گفت: به دلیل اشتغال برخی از اعضای شورا در برخی پست های قانونی، زمان برگزاری جلسات را به روزهای چهارشنبه ساعت ۲ بعدازظهر تغییر دادیم.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه تعداد اعضا در جلسه روز یکشنبه این هفته شورای رقابت به حد نصاب نرسید، گفت: دلیل این مسئله، مشغله برخی از اعضا بود و به همین دلیل زمان برگزاری جلسه را تغییر دادیم.

وی ادامه داد: جلسه آینده شورای رقابت در هفته بعد تشکیل خواهد شد.