نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت کارخانه(تومان)

پراید ۱۳۲ LE

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲ SE

۱۷,۱۵۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲ EX

۱۶,۹۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲ SX

۱۶,۳۰۰, ۰۰۰

۱۵,۰۸۲, ۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۸,۱۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۳۲ SL

۱۵,۶۰۰, ۰۰۰

۱۴,۵۹۱, ۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۷,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۴۱ EX

۱۶,۳۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۴۱ SX

۱۵,۴۰۰, ۰۰۰

۱۴,۲۱۳, ۰۰۰

پراید ۱۴۱ SL

- - -

۱۳,۷۲۰, ۰۰۰

پراید ۱۱۱ SE

۱۷,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱ EX

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱ LE

۱۶,۴۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید ۱۱۱ SX

۱۶,۸۰۰, ۰۰۰

۱۵,۲۶۸, ۰۰۰

پراید ۱۱۱ SL

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴,۷۷۶, ۰۰۰

پراید SL ۱۳۱

۱۵,۱۵۰, ۰۰۰

۱۴,۴۷۴, ۰۰۰

پراید SL ۱۳۱ گازسوز

۱۷,۲۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید SX ۱۳۱

۱۶,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴,۹۶۷, ۰۰۰

پراید SE ۱۳۱

۱۶,۷۰۰, ۰۰۰

- - -

پراید LE ۱۳۱

۱۵,۶۵۰, ۰۰۰

- - -

پراید LE ۱۳۱ گازسوز

۱۷,۶۰۰, ۰۰۰

۱۶,۷۷۴, ۰۰۰

پراید EX ۱۳۱

۱۶,۵۰۰, ۰۰۰

۱۵,۷۶۷, ۰۰۰

پراید EX ۱۳۱ گازسوز

۱۸,۲۰۰, ۰۰۰

۱۷,۲۶۷, ۰۰۰