ملت ایران: گزارش تازه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مرداد امسال براساس سال پایه جدید(۱۳۹۰) منتشر شد.

براساس این گزارش، شاخص کل(بر مبنای ۱۰۰ = ۱۳۹۰) در مردادماه سال ۱۳۹۲ عدد ۱۶۸.۱ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۳۸.۴ درصد است. درصد تغییرات شاخص کل(نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۲(۳۳.۹) افزایش یافته است.

در همین حال، شاخص گروه عمده " خوراکی ها، آشامیدن ها و دخانیات " در این ماه به رقم ۲۱۰.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی " خوراکی ها " نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰.۸ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۵۱.۷ درصد است. شاخص گروه عمده " خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات " نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲.۷ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳.۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۲(۵۲.۷) افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده " کالاهای غیرخوراکی و خدمات " در مردادماه ۹۲ به رقم ۱۵۳.۷ رسید که ۱.۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده " کالاهای غیرخوراکی و خدمات " نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۲.۶ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۸.۳ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۲(۲۷.۱) افزایش یافته است.

این در حالی است که بانک مرکزی چندی پیش با اعلام تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه سال جاری، نرخ تورم این ماه را ۳۷.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه را نیز ۴۴ درصد اعلام کرده بود.