نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

قیمت نمایندگی(تومان)

موهاوی ۸ سیلندر

۲۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

۲۶۴,۳۰۰, ۰۰۰

موهاوی ۶ سیلندر

- - -

- - -

کادنزا. فول کامل

۱۸۴,۰۰۰, ۰۰۰

۱۹۵,۵۸۴, ۰۰۰

کادنزا ۲ ایربگ

۱۶۰,۰۰۰, ۰۰۰

وارداتی

سورنتو اتاق جدید. ۱۰ ایربگ

۲۰۸,۰۰۰, ۰۰۰

۲۱۲,۵۰۰, ۰۰۰

سورنتو اتاق جدید. ۲ ایربگ

۱۸۵,۰۰۰, ۰۰۰

وارداتی

اسپورتیج مشابه صفر. ۲۰۱۰

- - -

- - -

اسپورتیج جدید. فول ترین آپشن ۲.۰

۱۴۳,۰۰۰, ۰۰۰

۱۴۵,۸۰۰, ۰۰۰

اسپورتیج جدید فول. ۱۰ ایربگ ۲.۴

۱۵۲,۰۰۰, ۰۰۰

۱۵۱,۱۰۰, ۰۰۰

اپیروس. مشابه صفر ۲۰۰۹

۱۱۲,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

اپتیما. مشابه صفر ۲۰۱۰

۹۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

اپتیما جدید. فول ۱۰ ایربگ

۱۴۳,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۸,۳۰۰, ۰۰۰

اپتیما جدید. فول ۲ ایربگ

۱۳۱,۰۰۰, ۰۰۰

وارداتی

سراتو کوپه ۱.۶

۱۰۳,۰۰۰, ۰۰۰

۱۰۱,۴۰۰, ۰۰۰

سراتو کوپه ۲.۰

۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰

۱۱۰,۹۰۰, ۰۰۰

سراتو ۱.۶ فول

۹۲,۰۰۰, ۰۰۰

۹۶,۶۰۰, ۰۰۰

سراتو ۱.۶ فول ۲۰۱۴

۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰

وارداتی

سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۴

۱۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

وارداتی

سراتو ۲.۰ فول

۱۰۵,۰۰۰, ۰۰۰

۱۰۲,۴۰۰, ۰۰۰

پیکانتو

۶۸,۵۰۰, ۰۰۰

۶۹,۱۰۰, ۰۰۰

کارنز

۱۲۴,۰۰۰, ۰۰۰

۱۱۱,۰۰۰, ۰۰۰