نام خودرو

قیمت بازار(تومان)

کایمنS

۳۶۵,۰۰۰, ۰۰۰

باکسترS

۴۰۵,۰۰۰, ۰۰۰

۹۱۱ جدید

۱,۲۲۰, ۰۰۰,۰۰۰

کایان ۶ سیلندر

۷۴۵,۰۰۰, ۰۰۰

کایان ۸ سیلندر توربو

۱,۱۴۰, ۰۰۰,۰۰۰

کایان ۸ سیلندر

۹۰۰,۰۰۰, ۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر توربو

۱,۱۵۰, ۰۰۰,۰۰۰

پانامرا ۸ سیلندر

۸۹۰,۰۰۰, ۰۰۰

پانامرا ۶ سیلندر

۷۵۰,۰۰۰, ۰۰۰