شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران جدول رده بندی کیفی خودروهای سواری تولیدی در تیر ماه را منتشر کرد.

به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا براین اساس با کیفیت ترین سواری تولیدی در این مدت نیسان تیانا با ۲.۵ نمره منفی بوده است.

پس از آن سوزوکی گراند ویتارا با ۱۷.۵ نمره منفی در رتبه دوم رده بندی قرار دارد. رتبه سوم نیز با ۱۹.۴ نمره منفی در اختیار مگان است. پارس تندر با ۲۰.۵ نمره منفی در رتبه چهارم قرار دارد.

رتبه پنجم و ششم نیز به ترتیب با ۲۱ و ۲۱.۱ نمره منفی در اختیار تندر ۹۰ تولیدی ایران خودرو و پارس خودرو است. لیفان x۶۰ با ۵۳.۳ نمره منفی در رتبه هفتم رده بندی کیفی خودروهای تولیدی در تیر ماه قرار دارد.

رتبه هشتم با ۵۶.۳ نمره منفی در اختیار توجوی هاچ بک و رتبه نهم با ۵۸ نمره منفی در اختیار لیفان ۶۲۰ است. سمند نیز با ۶۱.۳ نمره منفی در رتبه دهم و پژو پارس با ۶۱.۷ نمره منفی در رتبه یازدهم قرار دارد.

رتبه دوازدهم با ۶۳ نمره منفی در اختیار پژو ۴۰۵ تولیدی ایران خودرو و رتبه سیزدهم با ۶۳.۳ نمره منفی در اختیار پژو ۴۰۵ ایران خودرو خراسان است. تیبا نیز با ۶۷ نمره منفی در رتبه چهاردهم جدول رده بندی کیفی قرار دارد.

رتبه پانزدهم با ۷۱.۳ نمره منفی در اختیار ام وی ام x۳۳ و رتبه شانزدهم با ۷۲.۵ نمره منفی در اختیار ام وی ام ۵۳۰ است.

سایپا ۱۳۱ تولیدی سایپا و سایپا ۱۳۱ تولیدی پارس خودرو نیز به ترتیب با ۸۲.۱ و ۸۵.۱ نمره منفی در رتبه های هفدهم و هجدهم جدول رده بندی کیفی خودروهای تولیدی در تیر ماه قرار دارند.