به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، برای چهارمین هفته متوالی ایران هفته ای بدون بارش را پشت سر گذاشت. بارش ۲۲۸ میلیمتری در سال آبی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۵ درصد افزایش و در قیاس با دوره مشابه درازمدت ۳ درصد کاهش یافته است.

میزان بارش های کشور از ابتدای مهرماه ۹۱ تا ۹ مردادماه سال جاری به ۲۲۸ میلیمتر رسید که برای چهارمین هفته متوالی حجم بارش ها ثابت مانده است. گزارش بارش های کشور همچنین حاکی است بارش ها در دوره مشابه سال آبی گذشته و دوره درازمدت ۴۳ ساله به ترتیب ۱۹۹ و ۲۳۶ میلیمتر ثبت شده بود.

همچنین در پایان هفته گذشته بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه ایلام دهلران با ۱۱۷ درصد و بیشترین میزان کاهش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه سد نهبندان خراسان جنوبی با ۵۴ درصد اختصاص داشته است.