به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت ها به شرح جدول زیر می باشد: