ملت ایران: بهروز مرادی خطاب به کلیه دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف موضوع جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور اعلام کرد: به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و بند «و» قانون برنامه پنجم توسعه پیرو ابلاغ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور و نامه رییس جمهور، بودجه مصوب که در سامانه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به آدرس www. spac. ir قرار گرفته وفق قوانین و مقررات ابلاغ می شود.

بنا بر اعلام معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در راستای اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه و به استناد بند ۱۲۹ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور تخصیص اعتبارات این قانون درحدود وصولی منابع(درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی هایی مالی) قابل تعهد، پرداخت و هزینه است و دستگاه های اجرایی مکلفند تعهدات خود را در سقف تخصیص اعتبار انجام دهند.

بودجه سال ۹۲ کل کشور از لحاظ منابع و مصارفی معادل هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون ریال در نظر گرفته شده است.