به گزارش ملت ایرانبه نقل از باشگاه خبرنگاران،قیمت ها به شرح جدول زیر می باشد: