ملت ایران: پراید۱۱۱ SX در بازار ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار و در کارخانه ۱۵ میلیون و ۲۶۸ هزارتومان به فروش می رود.
قیمت ها به شرح جدول زیر می باشد:

قیمت کارخانه

قیمت بازار

نوع برند

- - -

۱۷.۵۰۰. ۰۰۰

EXپراید۱۳۲

- - -

۱۶.۰۰۰. ۰۰۰

LEپراید۱۳۲

۱۵.۰۸۲. ۰۰۰

۱۶.۳۰۰. ۰۰۰

SXپراید۱۳۲

۱۴.۵۹۱. ۰۰۰

۱۵.۶۰۰. ۰۰۰

SLپراید ۱۳۲

- - -

۱۷.۷۰۰. ۰۰۰

پایه گازسوزSLپراید ۱۳۲

- - -

۱۶.۳۰۰. ۰۰۰

EXپراید ۱۴۱

۱۴.۲۱۳. ۰۰۰

۱۵.۳۰۰. ۰۰۰

SXپراید ۱۴۱

۱۳.۷۲۰. ۰۰۰

- - -

SLپراید ۱۴۱

- - -

۱۷.۳۰۰. ۰۰۰

EXپراید ۱۱۱

- - -

۱۶.۵۰۰. ۰۰۰

LEپراید ۱۱۱

۱۵.۲۶۸. ۰۰۰

۱۶.۸۰۰. ۰۰۰

SXپراید ۱۱۱

۱۴.۷۷۶. ۰۰۰

۱۶.۰۰۰. ۰۰۰

SLپراید ۱۱۱

۱۴.۴۷۴. ۰۰۰

۱۵.۱۰۰. ۰۰۰

SLپراید ۱۳۱

- - -

۱۷.۳۰۰. ۰۰۰

پایه گازسوزSLپراید ۱۳۱

۱۴.۹۶۷. ۰۰۰

۱۶.۰۰۰. ۰۰۰

SXپراید ۱۳۱

- - -

۱۵.۹۰۰. ۰۰۰

LEپراید ۱۳۱

۱۶.۷۷۴. ۰۰۰

۱۷.۳۰۰. ۰۰۰

پایه گازسوزLEپراید ۱۳۱

۱۵.۷۶۷. ۰۰۰

۱۶.۶۰۰. ۰۰۰

EXپراید ۱۳۱

۱۷.۲۶۷. ۰۰۰

۱۷.۹۰۰. ۰۰۰

پایه گازسوزEXپراید ۱۳۱