ملت ایران: بزرگترین پل فواره جهان در کره جنوبی قرار دارد.
" پل بانبو " یکی از مشهورترین پل های جهان در مرکز شهر سئول پایتخت کره جنوبی و بالای رودخانه " هان " قرار دارد.
این پل با ارتفاع ۲۰ متری از سطح رودخانه، از دو طبقه تشکیل شده و با داشتن ۱۰ هزار دریچه برای فرستادن آب به دو سوی پل به ارتفاع ۱.۱۴۰ متر، رکورددار است.
این فواره ها با استفاده از آب رودخانه، در هر دقیقه ۱۹۰ تن آب را به صورت افقی به مسافت ۴۳ متری می فرستند.