ملت ایران:هو شیانگلو در جینهوآ در استان ژجیانگ سیب زمینی که در پایین می بینید را در مزرعه خود یافت.
این کشاورز چینی می گوید پیدا کردن این سیب زمینی به شکل اردک را به فال نیک گرفته و امیدوار است اخبار خوب و خوشی را در آینده بشنود.