به گزارش ملت ایران به نقل از فرهنگ نیوز، برخی از مدیران بنابه موارد قانونی مجاز هستند خودروهایی را در اختیار بگیرند که با داشتن پلاک شخصی یا اداری، مورد استفاده شخصی قرار بگیرد، اما جز موارد استثناء سایر مدیران مجاز به استفاده شخصی از خودروهای دولتی نیستند.
چند روز پیش یکی از مدیران دستگاه های دولتی کرمانشاه، ماشین دولتی را در اختیار همسرش قرار می دهد که منجر به تصادف و شکستگی پای یک نفر شده است.
در این میان دستگاه های نظارتی همیشه با این گونه اقدامات برخورد کرده و می کنند و بی شک اطلاع رسانی شهروندان به ارگان هایی، مانند سازمان بازرسی در کاهش این موضوعات و برخورد با افراد متخلف موثر خواهد بود.