به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، ارائه آدرس صحیح و کد پستی ۱۰ رقمی انتقال دهنده هنگام تنظیم سند، الزامی است و هنگام نقل و انتقال، انتقال گیرنده از صحت فعال بودن سیم کارت اطمینان حاصل کند. در صورتی که یکی از طرفین صغیر باشد، حضور ولی(پدر یا جد پدری)، الزامی است و درصورت فوت مشترک، حضور کلیه وراثو ارائه گواهی انحصار وراثت توسط آن ها، الزامی است.
همچنین درصورت مفقود شدن شناسنامه تلفن همراه، مشترکین به منظور اخذ مجوز نقل و انتقال(اقرارنامه تأیید شده)، به یکی از مراکز تلفن ثابت(در تهران) و ادارات مشترکین(سایر استانها) مراجعه کنند.

* شرایط و مدارک مورد نیاز:
حضور همزمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا وکیل قانونی آنها، تنظیم و تکمیل سند نقل و انتقال، درج امضا و اثرانگشت طرفین، تکمیل فرم تعهدات توسط انتقال گیرنده یا وکیل قانونی وی، برگه مشخصات تلفن های همراه اعتباری و یا اقرارنامه تاییدشده، اارائه اصل و تصویر کارت ملی انتقال دهنده و انتقال گیرنده(در صورتی که یکی از طرفین دارای شخصیت حقوقی باشد، ارائه روزنامه رسمی شرکت، معرفی نامه نماینده ی مربوطه و کارت ملی وی، الزامی است)، ارائه اصل و تصویر وکالتنامه قانونی(درصورت مراجعه وکیل جهت نقل و انتقال)، هزینه نقل و انتقال از میزان اعتبار مشترک کسر می گردد.