ملت ایران: این اسکناس یک درهمی، منقش به لا اله الا الله و محمدرسول الله، که در زمان فرمانروایی مغولها به سال ۶٩٣ هجری قمری در تبریز به چاپ رسیده، " چاو مبارک " نام داشته است.
چینی ها اولین کسانی بودند که در اواسط قرن دهم میلادی ابزار مبادله ای شبیه به اسکناس ابداع کردند و نام آنرا چاو گذاشتند. در اواخر قرن هفتم هجری(اواخر قرن ١٣ میلادی)، خالی شدن خزانه کیخاتو - ایلخان مغول در ایران - فکر او و وزیرش، صدر جهان، را به خود مشغول کرد.
عزالدین مظفر از نزدیکان صدر جهان که از وجود پول کاغذی در چین خبر داشت، به کیخاتو پیشنهاد داد که پول کاغذی را در ایران رواج دهد. وی نیز دستور داد که مردم زر و سیمر ا به " چاوخانه " تحویل دهند و به جای آن پول کاغذی " چاو " بگیرند. این دستور باعثناراحتی شدید مردم شد که لغو این فرمان را به دنبال داشت. به این ترتیب، انتشار اولین پول کاغذی ایرانی بدون این که جریان کامل پیدا کند متوقف شد.