ملت ایران: در حالی که جمعیت هلند به هفده میلیون نفر می رسد، تعداد دوچرخه هایی که برای جابجایی مردم در شهرها وجود دارد به بیش از هجده میلیون دستگاه می رسد. هلندی ها برای کارهای روزمره خود، جابجایی کودکان، خرید و رفتن به سر کار از دوچرخه استفاده می کنند. مسطح بودن هلند استفاده از دوچرخه در این کشور را آسان کرده است.
به تازگی دوچرخه های الکتریکی نیز به بازار هلند آمده است. این دوچرخه ها از محبوبیت بسیاری برخوردارند و سال گذشته حدود دویست هزار دستگاه آن به فروش رفته است. پیش بینی می شود استقبال از دوچرخه های الکتریک همچنان ادامه یابد.