بر اساس مطالعات انجام شده، میزان قدرت فرد در هنگام دست دادن در سن ۵۳ سالگی می تواند شاخصی برای پیش بینی خطر مرگ باشد.

دانشمندان مدعی اند افرادی که قدرت دستشان در دست دادن ضعیف است، به کندی از روی صندلی شان بلند می شوند و برای برقراری تعادلشان تقلا می کنند، در معرض خطر بالای مرگ ظرف یک دهه آینده یا بیشتر هستند.

بر اساس یافته های جدید، سطوح پایین قابلیت جسمانی در سن ۵۳ سالگی در مقایسه با افراد دارای سطوح توانایی فیزیکی بالاتر به معنای شانس پایین تر بقا طی ۱۳ سال آینده است. اشخاصی که در آزمایش های انجام شده ضعیف ترین عملکرد جسمانی را از خود بروز دادند، نسبت به افراد با عملکرد فیزیکی خوب، ۱۲ برابر بیشتر مرگ را تجربه کردند. تصور می شود، عملکرد ضعیف تر نشان دهنده بیماری(تشخیص داده شده یا شناسایی نشده) و پیری سریع باشد.

دکتر راشل کوپر در «واحد شورای تحقیقاتی پزشکی برای سلامتی طولانی و پیری» در کالج دانشگاهی لندن، رهبر ارشد این مطالعه گزارش شد و به گفته وی، قدرت جسمانی در سن ۵۳ سالگی هدفی مطلوب برای ارزیابی خطر مرگ زودرس است.

این تحقیق با بررسی ۱۳۵۵ مرد و ۱۴۱۱ زن و تحلیل داده های قابلیت جسمانی سوژه ها در سن ۵۳ سالگی حاصل شد. در این مطالعه، توانایی فیزیکی سوژه ها در این سن با استفاده از سه نشانگر ارزیابی شد: این سه شاخص شامل قدرت دست دادن، سرعت برخاستن از صندلی و زمان تعادل هنگام ایستادن بود که در آن، افراد باید برای ۳۰ ثانیه و با چشم بسته، روی یک پا می ایستادند.

تیم تحقیقاتی ۱۷۷ مرگ بین سنین ۵۳ و ۶۶ سالگی را مشاهده کرد و مشخص شد افراد دارای پایین ترین نمره های توانایی فیزیکی میزان بالاتر مرگ را تجربه کردند.