به گزارش ایسنا، یکی از مواد غذایی که ایرانی ها اکثر روزهای خود را با آن شروع می کنند پنیر است و خیلی از انسان ها به مصرف آن علاقه زیادی دارند.

پیامبر خدا(ص) درباره مصرف پنیر می فرمایند: پنیر بخورید چرا که خواب می آورد و غذا را هضم می کند.

امام صادق(ع) نیز در حدیثی فرمودند: چه نیکو لقمه ای است پنیر، دهان را تر و تازه می کند بوی دهان را خوش می سازد، غذای پیشین را هضم می کند و برای پس از خود اشتهاآور است هر کس آن را سر هر ماه بخورد نزدیک است که هیچ حاجت او بی پاسخ نماند.

پیامبر خدا(ص) همچنین در حدیثدیگری می فرمایند: پنیر درد است گردو درد است، اما چون با هم در یک جا جمع گردند درمان می شود.

امام صادق(ع) فرمودند: پنیر و گردو چون با هم یک جا جمع شوند در هر یک از آنها درمان است، اما اگر از هم جدا شوند در هر یک از آنها درد است.

پیامبر خدا(ص) می فرمایند: هیچ زن بارداری نیست که خربزه با پنیر بخورد مگر آنکه کودکش خوش روی و خوش خوی شود.

محمدبن فضل نیشابوری نقل می کند: مردی درباره پنیر از امام صادق(ع) پرسید. فرمود: دردی است درمانی هم در آن نیست. چون شامگاهان فرا رسید همان مرد بر امام صادق(ع) وارد شد و نگاه خود را به پنیری که بر سفره بود افکند و پرسید قربانت شوم صبگاهان از تو درباره پنیر پرسیدم و به من گفتی آن دردی است درمانی هم در آن نیست، اما اکنون آن را بر سفره می بینم؟ فرمود: صبحگاهان زیانبر و شامگاهان سودمند است و آب کمر را افزون می سازد.